Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht

Onderzoeks- en student-initiatieven

Rechtsvergelijkend en internationaal insolventierecht is een jong vakgebied, dat sterk in ontwikkelingen is. De ervaring leert dat studenten van verschillende faculteiten in Nederland aan een master-scriptie werken. NVRII wil voor hen graag een forum bieden om hun stellingen te toetsen aan opvattingen in wetenschap en praktijk. Daarnaast kan aan researchers (PhD of master-studenten) gelegenheid worden geboden een ontwerp-hoofdstuk te bediscussiëren.

In een dergelijk geval worden de scriptie-begeleider en de student dan wel de desbetreffende PhD-researcher verzocht een programma-voorstel (bij voorkeur op 1 A4) in te dienen voor een bijeenkomst van ten hoogste twee uur. Stuur deze op naar info@nvrii.org

Evenals voor de jaarvergadering van december 2011 streeft het bestuur van NVRII ernaar om gemotiveerde studenten kosteloos aan activiteiten van NVRII te laten deelnemen. Een tegenprestatie kan zijn het verzoek aan de student om van een bijeenkomst een verslag te maken dat op de site zal worden gepubliceerd.