Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht

Bestuur

Het bestuur van NVRII bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf en ten hoogste negen leden, veelal juristen uit allerlei disciplines en met diverse achtergronden.

Behoudens het eerste bestuur, worden de bestuursleden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden als zodanig benoemd. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal twee jaar. Een jaar is dan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar. Zolang de vacature niet is vervuld, blijft de aftredende in functie. Bestuursleden ontvangen geen (kosten)vergoedingen voor hun werk.

Het bestuur staat altijd open voor op- en aanmerkingen over de NVRII en voor suggesties, bijvoorbeeld voor thema’s voor workshops of voor de jaarvergadering. Mail naar info@nvrii.org.